Polityka prywatności

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,:

 

 1. Informacja o administratorze danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Klara Travel Dorota Gumińska-Klara z siedzibą w Szczecinie, ul. B. Krzywoustego 60/22 70-253 NIP 559-19-85-101 Regon 369595800, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 15/18s prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

2. Sposób skontaktowania się z Administratorem.
Drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  biuroklaratravel@gmail.com tel. 509647021 lub pocztą tradycyjną pisząc adres:  Klara Travel Dorota Gumińska-Klara Ul. Niemierzyńska 24/ 1 LU 71-436 Szczecin

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:
1. sprzedaży produktów i usług,
2. prowadzenia działań marketingowych wyłącznie w ramach BP Klara Travel

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
4.1. zawarcie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
4.2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4.3. Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
4.4. udzielona zgoda.

 

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
5.1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony, numer PESEL.
5.2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki).

 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

6.1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora
6.2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
6.3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
6.4.kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania
6.5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Izreael).

 

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
8.1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
8.2. okres przez jaki są świadczone usługi,
8.3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
8.4. okres na jaki została udzielona zgoda. 5. Okres żeby ewentualnie ustalić i wykonać lub obronić pozostałe w tym zakresie roszczenia prawne.

 

9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
9.1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
9.2. sprostowania danych,
9.3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
9.4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
9.5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
9.6. przeniesienia Państwa danych osobowych,
9.7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

 

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

12. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

13.1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

© 2022 Klara Travel Biuro podróży Szczecin. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin