Regulamin : BIURO PODRÓŻY KLARA TRAVEL

Ul. Niemierzyńska 24 71-436  Szczecin

e mail : biuroklaratravel@gmail.com / www.klaratravel.pl tel. 509647021

 

Regulamin Biura Podróży  Klara Travel Dorota Gumińska-Klara

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem imprez turystycznych jest Klara Travel  Dorota Gumińska-Klara , Biuro Podróży z siedzibą główną ul. Krzywoustego 60/22, 70-23 Szczecin, 559 19 85 101.  Zwane dalej Biurem z siedzibą w Szczecinie 71-436  przy ul. Niemierzyńskiej

1.2 Przy zawieraniu Umowy – Zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty. Podpisanie Umowy –  Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników   z Umowy – Zgłoszenia) zgadza się na warunki     i postanowienia niniejszej umowy.

II. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Stronami umowy są: Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient i Organizator                                                                      

2.2 Katalogi, broszury i inne informacje pisemne Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.                                                                                                                                                      

2.3 Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta   z ofertą i podpisaniu Umowy – Zgłoszenia i / lub wpłaceniu zaliczki.                                                                                                         

2.4 Rozwiązanie lub rezygnacja z Umowy – Zgłoszenia wymaga każdorazowo formy pisemnej.                                                                                                                                                    

2.5 Jeśli klient z powodu braku odpowiedniego sprzętu odeśle na adres mailowy biura umowę wypełnioną w WORD bez własnoręcznego podpisu a w przeciągu 7 dniu wpłaci zaliczkę, umowa przez obie strony zostaje uznana za zawartą i obowiązującą.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.                                                                                                                                                                                                                                                     

3.2 Przy podpisywaniu umowy imprezy turystyczne wymagana jest wpłata zaliczki. Jej wysokość  uzależniona jest od terminu podpisania umowy:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • powyżej120 dni (4 m-ce) – 30%                                                                                                                                                                                                                                                      
 • 30 – dni  przed wyjazdem; 100%                               

3.3 Przy podpisywaniu umowy na wycieczkę  lotniczą, terminy i wysokość wpłat będą ustalane oddzielnie dla każdej imprezy turystycznej ujęte na umowie-zgłoszeniu.                          

*wpisowe na imprezę  samolotową min. 500 z, reszta zgodnie z harmonogramem                                                                                                                                       

3.4 Jeżeli zawarcie Umowy – Zgłoszenia następuje na mniej niż  30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, Klient zobowiązany jest    do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach, bez uprzedniego kontaktu klienta z Biurem w celu ustalenia innych terminów wpłaty.                                                                                                                                                       

3.5  Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych i możliwych do udokumentowania. (nieplanowana operacja; nagły pobyt w szpitalu,  nagła ciężka choroba osoby najbliższej, zgon). W pozostałych przypadkach biuro nie gwarantuje zwrotu wpłaconej kwoty. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

IV. PŁATNOŚĆI ON-LINE

Administrator zapewnia funkcjonowanie systemu informatycznego, którym się posługuje w sposób taki, aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.

 1. Administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
 2. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną ogranicza się wyłącznie do rezerwacji miejsca na wybraną imprezę turystyczną oraz wpłatę zaliczki/ całości kwoty na wybraną imprezę.
 4. regulamin imprezy znajduje się przy każdej ofercie
 5. wpłata zaliczki oznacza akceptację warunków umowy
 6. Informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych nienależących do treści usług elektronicznych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w punkcie I regulaminu
 7. Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania techniczne, niezbędne do nawiązania współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. Posiadanie urządzenia, które umożliwia korzystanie z sieci Internet;
  2. Połączenie z siecią Internet;
  3. Posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
  4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
   A ponadto w przypadku Aplikacji:
  5. Korzystanie z urządzeń mobilnych, na które zostanie pobrana Aplikacja ze sklepu internetowego Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS), prawidłowo zainstalowana i uruchomiona. Pobranie Aplikacji jest nieodpłatne.
  6. Korzystanie z urządzeń mobilnych spełniających następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0; dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 12.0; przy czym dla prawidłowego działania Aplikacji zalecane są najnowsze wersje systemów Android lub iOS.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w strukturę techniczną Konta/Strefy Klienta, aby móc diagnozować ewentualne nieprawidłowości lub problemy w funkcjonowaniu usług Serwisu oraz Aplikacji, może także dokonywać zmian i oddziaływać na sekcję techniczną Konta Użytkownika celem modyfikacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Konta.                                                

V. ZMIANY ŚWIADCZEŃ

Gdyby po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej  nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany    w stosunku do informacji zawartych w Umowie , Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych świadczeń) uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Biura informacji w tym zakresie poinformować Biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotu i wyjazdu lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń , nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

VI. CENA

Cena ustalona w umowie może być podwyższona jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z następujących okoliczności: ogólnopolski / europejski wzrost kosztu transportu, wzrostu opłat urzędowych podatku  lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub widoczny  wzrostu kursu walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu pisemnego zawiadomienia co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.


VII. OBOWIĄZKI BIURA
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Uczestnikom ogólnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu lub wizy oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Biuro jest zobowiązane poinformować uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy turystycznej  oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

VIII. PRAWA UCZESTNIKA
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych Umową – Zgłoszeniem uczestnictwa. Opłacane świadczenia są ostateczne      i nie mogą być zmienione w trakcie trwania wyjazdu. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania wycieczki do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką  we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. awaria autobusu, przedłużeniem opłat celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom  i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu ramowego oraz    do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórki określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest    do potwierdzenia aktualnej godziny i miejsca zbiórki na 24 godz. przed wylotem. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych   (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz    do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących  w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa.                                                                                                                                            Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefon w pok. hotelowym, korzystanie z minibaru itp.)   nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro.                                                                                                                                                              Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą   za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Zgubienie zestawu audioguide , powierzonego uczestnikowi na czas wyjazdu, będzie skutkowało obciążeniem finansowym w wysokości 200 zł szt. Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych.
X. REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy turystycznej , Uczestnik ma prawo i obowiązek  poinformowania o spostrzeżonych uchybieniach pilota do żądania podjęcia środków zaradczych. Reklamacje wniesione do Biura po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą za bezskuteczne.                                                                                                                                          Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia    do biura.                                                                                                                                                 Reklamacja uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej  i doręczona listem poleconym lub osobiście do Biura.                                                                                                                                       Nie będą rozpatrywane reklamacje przesłane drogą mailową lub faksową. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

XI. REZYGNACJA
Rezygnacja przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. Koszty potrąceń kształtują się następująco:
do 30  dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna – wpłacona zaliczka
od 29-15 dni przed wyjazdem 50 % wartości umowy
od 14 do 6  dni przed dniem wyjazdu 75 % wartości umowy                                                                      5 dni i mniej od dnia wyjazdu – 100 % wartości umowy

Osoba rezygnująca która znajdzie zastępstwo za siebie, otrzymuje do 2 dni przed wyjazdem otrzymuje 100% zwrotu.                                                                                                                                                     W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych i braku możliwości odbycia wyjazdu na kilka dni przed wyjazdem, Biuro Podróży Klara  zapewnia voucher na min. 40% do wykorzystania w biurze w następnych latach.                                                                             

Warto pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji zapewniających pokrycie zwrotu w 100%. To czego nie zwróci biuro , zwróci ubezpieczyciel. Koszt ubezpieczenia około 3% wartości umowy.

W przypadku wycieczek  lotniczych, zwrot uwarunkowany będzie potrąceniami  przez linie lotnicze.                                                                                                                                             Przepisanie biletu lotniczego z osoby rezygnującej na inną osobę pokrywa osoba rezygnująca z imprezy turystycznej.
Zwroty zaliczek i wpłat będą wypłacane wyłącznie przelewem   na konto. Zwroty waluty- przelewem na konto w przeliczeniu   na złotówki według średniego kursu z dnia wypłaty.                                                                                                                                               

Istnieje możliwość bezpłatnego przepisania zaliczki na innego nowego uczestnika ( w zastępstwo) do 3 dni przed wyjazdem w przypadku wycieczek autokarowych.

 

RODO

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.,:

 1. Informacja o administratorze danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Santa Klara Dorota Gumińska-Klara  z siedzibą w Szczecinie, ul. B. Krzywoustego 60/22 70-253 ., NIP 559-19-85-101 Regon 369595800, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 15/18s prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 1. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.
  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail:  biuroklaratravel@gmail.comllub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
  Santa Klara  Dorota Gumińska-Klara    
 2. Ul.Niemierzyńska24                                                                                                                                     71-436 Szczecin
 3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.
  Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:
  1. sprzedaży produktów o usług,
  2. prowadzenia działań marketingowych wyłącznie w ramach Santa Klara

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
  4. udzielona zgoda.

 

 1. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
  Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony, numer PESEL.
  2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki),

 

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 2. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora
  2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
  3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
  4.kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania
  5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
  Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia).
 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
  przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  2. okres przez jaki są świadczone usługi,
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  4. okres na jaki została udzielona zgoda.
 3. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych,
  7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
 4. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
 8. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 

 

 

 

Regulamin do pobrania poniżej

Pliki do pobrania

© 2022 Klara Travel Biuro podróży Szczecin. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin